ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ENVITEC Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 09:46 |

Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

 

 Η εταιρεία με την επωνυμία: "ENVITEC Α.Ε.", εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι: την 9.01.2017 εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών ENVITEC A.E., ENVITEC Ανανεώσιμες Α.Ε. και Saniprime A.E. το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο τελευταίων (οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της ENVITEC ΑΕ ) από την ENVITEC ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993.

 

Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

όλες οι τελευταίες ειδήσεις