Αγορά ιδίων μετοχών

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 08:20 |

Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της προέβη την Τρίτη 10.01.2017 σε αγορά 1.940 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0887 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.932,15 ευρώ.
Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ

όλες οι τελευταίες ειδήσεις