Αντώνης Νανόπουλος

Τips Πολύ... ... σύντομα το ανώτατο ευρωπαϊκό λογιστικό όργανο, το Σώμα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, θα ανακοινώσει το Τaxonomy για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ερώτημα που τίθεται σε αυτή την ενότητα είναι, πώς ένα ανοικτό σύστημα πληροφόρησης- όπως η eΧtensible Βusiness Reporting Language (ΧΒRL)-...

30/07/2007 07:00