Δημήτρης Αντωνακάκης

Να προηγηθεί αξιολόγηση

Η αποκατάσταση χώρων παλαιών εργοστασίων και η επανάχρησή τους για την κάλυψη δραστηριοτήτων που διαφέρουν από αυτές...

14/07/2001