Απόστολος Αλωνιάτης

Η ιδιόχρηση

Απόστολος Αλωνιάτης

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» θεωρείται το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από...

13/02/2018 08:00