Οι όμορφες λίστες όμορφα καίγονται. Το μεγαλύτερο μέρος από τις περιβόητες λίστες φοροδιαφυγής, όπως η λίστα Λαγκάρντ, το αρχείο με τα εμβάσματα του εξωτερικού και τα 65 CD με 1,3 εκατομμύρια ΑΦΜ μεγαλοκαταθετών που υποτίθεται θα έλεγχε η κυβέρνηση και θα έφερνε δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, οδηγείται τώρα στο αρχείο.
Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις που είχαν για πολλά χρόνια στα χέρια τους οι ελεγκτικές Αρχές αλλά δεν πρόλαβαν να τις ελέγξουν. Ουσιαστικά πλέον οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους φακέλους της τελευταίας πενταετίας (εντός του κανονικού χρόνου παραγραφής) ενώ ελάχιστες υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές και ελέγχονται σε βάθος δεκαετίας.
Ολες οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων που συνδέονται με τον έλεγχο ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών παραγράφονται μέχρι και τη χρήση του 2010. Και αυτό γιατί οι κινήσεις ημεδαπών τραπεζικών λογαριασμών, από τις οποίες προκύπτουν ακόμη και μεταφορές ποσών στο εξωτερικό ή εισροές ποσών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, δεν θεωρούνται «νέα στοιχεία» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράταση της προθεσμίας παραγραφής από την πενταετία στη δεκαετία.
Με άλλα λόγια, ο απλός ελεγκτικός κανόνας που ισχύει πλέον είναι ότι οποιοδήποτε ποσό πέρασε από ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και το τέλος του 2010 θεωρείται πλέον καθαρό, δηλαδή δεν μπορεί η φορολογική διοίκηση να επιβάλλει πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.
Στο τέλος του μήνα παραγράφεται για τις υποθέσεις αυτές και η χρήση του 2011 ενώ ανοιχτές στον φορολογικό έλεγχο βρίσκονται οι φορολογούμενοι για τις χρήσεις του 2012 και μετά.
Λίστες οφειλετών. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να κυνηγά φαντάσματα από τις λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκπληρώνοντας μνημονιακή υποχρέωση έδωσε χθες στη δημοσιότητα λίστες με τα ονόματα 8.909 φυσικών προσώπων και 14.083 νομικών προσώπων, οφειλετών της Εφορίας ή/και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ. Για άλλη μια φορά πρώτο στη λίστα των φυσικών προσώπων φιγουράρει το όνομα του Νικόλαου Κασιμάτη με οφειλές συνολικού ύψους 1,266 δισ. ευρώ, ο οποίος είχε εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο της Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκε το 2002 με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, από το οποίο η ζημιά για το Δημόσιο ήταν περίπου 44 εκατ. ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των νομικών επιχειρήσεων παραμένει η χρεοκοπημένη Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με οφειλές 9,42 εκατ. ευρώ που ποτέ δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν.
Νέες οδηγίες . Με νέα εγκύκλιό του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει στους ελεγκτές πρόσθετες οδηγίες για τους φορολογικούς φακέλους που αφορούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις υποθέσεις που παραγράφονται και όσες παραμένουν στο ελεγκτικό ραντάρ ενώ γίνεται διαχωρισμός για τους λογαριασμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
Ο κανόνας που ορίζει ότι ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται από την πενταετία στη δεκαετία εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση των φορολογικών Αρχών συμπληρωματικά στοιχεία – που θα αποδεικνύουν δηλαδή ότι ο φορολογούμενος δεν δήλωσε φορολογητέο εισόδημα και τα στοιχεία αυτά δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική Αρχή εντός της πενταετίας.
Συνεπώς δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής Αρχής εντός της πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική Αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας.

Τραπεζικές καταθέσεις. Για τις εκκρεμείς φοροϋποθέσεις που συνδέονται με τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών γίνεται ο εξής διαχωρισμός:
1. Τραπεζικοί λογαριασμού εσωτερικού: Στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων στην Ελλάδα δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που να δικαιολογούν την παράταση του χρόνου παραγραφής των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από την πενταετία στη δεκαετία. Μάλιστα, δεν θεωρείται πληροφορία και ως εκ τούτου δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα).
2. Τραπεζικοί λογαριασμοί εξωτερικού: Ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται κατά 10 έτη για υποθέσεις που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό καθώς πρόκειται για συμπληρωματικά στοιχεία, για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής, και, αφετέρου, διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη με βάση τα στοιχεία αυτά. Οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη Φορολογική Διοίκηση από την αλλοδαπή (όπως π.χ. τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών), συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον, αφενός, η Φορολογική Διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής, και, αφετέρου, διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη με βάση τα στοιχεία αυτά. Για τις υποθέσεις αυτές, ο Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή στους ελεγκτές να τις ελέγξουν κατά προτεραιότητα.
Οι λίστες που καίγονται. Με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις εντολές Πιτσιλή οι ελεγκτές δεν μπορούν πλέον να διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους με διασταυρώσεις στοιχείων ανάμεσα σε κινήσεις ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών και σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για όλα τα έτη πριν από το 2011 καθώς τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών δεν θεωρούνται «συμπληρωματικά» και έτσι δεν είναι πλέον νόμιμη η παράταση της περιόδου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία.
Συνεπώς στο αρχείο οδηγούνται μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις περίφημες λίστες όπως:
1. Λίστα με εμβάσματα εξωτερικού: Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται περισσότερες από 25.000 περιπτώσεις ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009 – 2011. Ανοιχτή είναι μόνο η χρήση του 2011 και αυτή παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2017 που σημαίνει ότι οι ελεγκτές θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να τρέξουν τις υποθέσεις μεγαλοκαταθετών για τη χρήση του 2011.
2. Λίστα Λαγκάρντ. Η λίστα Λαγκάρντ περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 έλληνες φορολογουμένους με καταθέσεις στην Ελβετία, στην τράπεζα HSBC. Υστερα από τριάμισι χρόνια ερευνών, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι μόλις στο 9% των υποθέσεων, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 237 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόλις 45 εκατ. ή το 19%. Οι ελεγκτές πάτησαν πάνω στη λίστα αυτή και προχώρησαν στον έλεγχο των στοιχείων σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι φορολογούμενοι της λίστας. Μετά την απόφαση του ΣτΕ, οι κινήσεις σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και το 2010 δεν θεωρούνται νέα στοιχεία και επομένως δεν ελέγχονται. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της λίστας Λαγκάρντ έχει παραγραφεί.
3. Λίστα των 65 CD με 1,3 εκατ. μεγαλοκαταθετών με κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών άνω των 300.000 ευρώ την περίοδο 2000 – 2012. Τα μόνα έτη για τα οποία μπορούν να ελεγχθούν πλέον οι φορολογούμενοι της λίστας αυτής είναι το 2011 και το 2012. Το 2011 παραγράφεται στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οπότε θα μείνουν πλέον προς έλεγχο και διασταύρωση με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μόνο οι δηλώσεις που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι της λίστας αυτής για το έτος 2012.