Σύναψη δανείου, ύψους 1.220.000 για σύνταξη πολεοδομικών μελετών και ετέρου ύψους 5.337.425 ευρώ (κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) για την εκτέλεση έργων στο δήμο Καλαμάτας, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων δανειοδότησης έχουν προηγηθεί αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που ελήφθησαν με ευρεία πλειοψηφία.